Algemeen privacybeleid

Algemeen privacybeleid

Ferring N.V. bedankt u voor het bezoeken van zijn website. Omdat we ons inzetten voor het respecteren van de privacy van onze websitebezoekers, beschrijft dit privacybeleid de informatie die we mogelijk van u verzamelen en bewaren, hoe we het kunnen gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de geldende regelgeving. We doen er alles aan opdat onze gegevensbeschermingspraktijken voldoen aan de geldende Europese, nationale en lokale regelgeving inzake gegevensbescherming.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op Ferring N.V. en zijn manier van werken. Deze website kan links bevatten naar gerelateerde of externe websites. Ferring N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit, gegevensverwerkingsactiviteiten of gegevensbeschermingspraktijken van andere websites. Als u een andere website bezoekt die verband houdt met of wordt aanbevolen door Ferring N.V., moet u het privacybeleid en de privacy-instellingen van de desbetreffende website raadplegen.

Verzamelde persoonsgegevens

In het algemeen kunt u de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijk identificeerbare informatie over u te onthullen. Onze servers verzamelen de domeinnamen, het gebruikte besturingssysteem (bv. Macintosh, Windows) en de browser (bv. Netscape, Internet Explorer). Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht, de bekeken pagina’s … te meten. Ferring N.V. gebruikt deze informatie om het gebruik van onze website te meten en de inhoud ervan te verbeteren.

Bij een vraag, opmerking, kwaliteitsklacht of ongewenst effect die u ons via de website wenst te melden, wordt u gevraagd persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres) in te vullen zodat wij uw bericht verder kunnen opvolgen en u een antwoord kunnen bezorgen. Via de website wordt uw bericht als e-mail naar ons verzonden. Wenst u dit telefonisch te melden, dan vragen wij uw persoonlijke gegevens alleen in het geval van een ongewenst effect of kwaliteitsklacht of als verdere opvolging van uw vraag vereist is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt verwezen naar alle informatie van een betrokkene. Een betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of enige andere informatie die redelijkerwijs kan worden gebruikt om u individueel te identificeren.

Ferring N.V. verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers van de website alleen wanneer deze vrijwillig wordt verstrekt. Ferring N.V. verzamelt deze informatie anders niet van u op zijn website.

Wie wordt beschouwd als betrokkene?

Een betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Als u nog geen betrokkene bent bij Ferring N.V., kan het zijn dat u tijdens uw bezoek aan deze website vrijwillig persoonsgegevens verstrekt en zo een betrokkene wordt. Tijdens uw bezoek aan deze website verzamelt Ferring N.V. alleen persoonsgegevens van u als en voor zover u die vrijwillig verstrekt.

Op die gedeelten van onze website waar we u de mogelijkheid bieden om persoonlijk identificeerbare informatie in te voeren, brengen wij u op de hoogte van de toepassingen die wij in een bepaald geval van die informatie willen maken. Wanneer Ferring N.V. persoonlijk identificeerbare informatie ontvangt, kunnen we deze gebruiken voor redelijke zakelijke doeleinden, net zoals niet-internetbedrijven dat doen. Zo kunnen we deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail of reguliere post en u te voorzien van informatie waarvan wij denken dat die van belang kan zijn. Het kan ook worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens en analyses om de behoeften van onze klanten te begrijpen en te bedienen. Gegevens worden ook verzameld om het gebruik en de bruikbaarheid te evalueren van de services die wij online aanbieden. Uw informatie kan worden overgedragen voor verwerking en gebruik aan Ferring N.V.-faciliteiten in andere landen en regio’s van de wereld. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet verkocht, verhuurd of geruild buiten Ferring N.V., tenzij de gebruiker eerst op de hoogte wordt gesteld en uitdrukkelijk instemt met een dergelijke overdracht.

Hoe kan Ferring N.V. uw persoonsgegevens gebruiken?

Ferring N.V. zal, als gegevensbeheerder, enkel en alleen uw persoonsgegevens verwerken wanneer er een wettelijke basis is om dat te doen, en wanneer het nodig is voor het doel waarvoor het werd verzameld zoals voor opvolging van uw vraag en/of klacht. De wettelijke basis hangt af van het doel en de inhoud waarvoor u contact opnam met ons (telefonisch, via e-mail of via de website).

We kunnen de persoonlijke informatie die u verstrekt, gebruiken voor een van de volgende doeleinden:
(1) reageren en antwoorden op specifieke verzoeken van bezoekers;
(2) aanvragen verwerken betreffende openstaande vacatures en vrijwillige sollicitaties.

Deze verzoeken kunnen de vorm aannemen van een mailing of andere verzendmogelijkheden, telefoongesprekken, e-mailverzoeken en andere contactmethoden. Als u deze verzoeken niet van ons wenst te ontvangen met behulp van uw persoonlijk identificeerbare informatie, laat het ons dan weten.

Deze persoonsgegevens bieden ons de mogelijkheid om online enquêtes uit te voeren om de behoeften en profielen van onze bezoekers beter te begrijpen. Wanneer wij een enquête houden, proberen wij u te laten weten hoe wij de informatie zullen gebruiken op het moment dat wij de informatie van u op internet verzamelen.

Ferring N.V. meent dat het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden op basis van legitieme belangen om ervoor te zorgen dat vragen, verzoeken, aanvragen en rapporten tijdig worden verwerkt in overeenstemming met de verwachtingen van de gebruikers, het beleid en de toepasselijke wetgeving, terwijl tegelijkertijd voldoende rekening wordt gehouden met uw rechten. Daarnaast kunt u meer informatie krijgen over de legitieme belangenafwegingstest die Ferring N.V. heeft uitgevoerd. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer dat nodig is om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, zoals wetten binnen of buiten het land waar u woont of een juridische procedure of in reactie op een gerechtelijk bevel om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

Indien nodig kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor vitale belangen en om te voldoen aan de geldende veiligheidsverplichtingen binnen de farmaceutische sector, zoals bij de verwerking van een rapport inzake neveneffecten, bijwerkingen van geneesmiddelen, ongewenste voorvallen of andere veiligheidsinformatie over een geneesmiddel/product van Ferring N.V. Raadpleeg het privacybeleid inzake geneesmiddelenbewaking voor informatie over de verwerking van gegevens van speciale categorieën voor dit doel.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verzameld, en worden niet voor andere doeleinden gebruikt zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen en/of zonder uw rechtmatige toestemming.

Uw persoonsgegevens openbaar maken, delen of overdragen

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar andere locaties waar Ferring N.V. voorzieningen heeft (inclusief aan Ferring N.V. gelieerde ondernemingen, contractanten, partners of agenten), als er gerechtvaardigde redenen zijn voor dergelijke overdracht, zoals een geldige zakelijke reden. Dergelijke locaties kunnen landen zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dergelijke overdrachten worden beschermd door interne internationale overeenkomsten voor gegevensoverdracht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de geldende Europese en nationale wetgeving op de gegevensbescherming.

In bepaalde gevallen kan Ferring N.V. uw persoonsgegevens delen met derden, zoals partners of contractanten, als dat nodig is om de vermelde doeleinden te bereiken of als die derden Ferring N.V. bijstaan bij de gegevensverwerking. Ferring N.V. verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alleen in de volgende omstandigheden:

 • als u ons daartoe toestemming hebt gegeven;
 • indien van toepassing, naar aanleiding van een verzoek van u als betrokkene;
 • wanneer er een rechtsgrond is voor de bekendmaking van de gegevens en u hiervan op passende wijze op de hoogte bent gesteld;
 • wanneer we hiertoe verplicht zijn onder de geldende wetgeving of als gevolg van een gerechtelijk bevel;
 • wanneer Ferring N.V. besluit zijn bedrijfsstructuur te verkopen, kopen, fuseren of anderszins te reorganiseren.

Ferring N.V. zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.

Uw persoonsgegevens bewaren

Ferring N.V. neemt de gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de uiteengezette doeleinden in dit privacybeleid te bereiken. Ferring N.V. bewaart persoonsgegevens alleen langer dan nodig als vereist of toegestaan is door de wet of de geldende regelgeving binnen de farmaceutische industrie.

Cookies

Een technologie genaamd “cookies” kan worden gebruikt om u op maat gemaakte informatie te bieden. Een “cookie” is een klein gegevenselement dat een website naar uw browser kan sturen, die vervolgens op uw harde schijf kan worden opgeslagen, zodat wij u kunnen herkennen wanneer u terugkeert. U kunt uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt. Onze cookies verzamelen het besturingssysteem en de browser die een bezoeker gebruikt.

Als u deze website bezoekt, kunnen er via Google Analytics gegevens over uw gebruik van de website worden verzameld. Deze volgtechnologie maakt gebruik van cookies om geaggregeerde gegevens te verzamelen over het gebruik en de activiteit van de website, zoals hoeveel gebruikers de website bezoeken en hoe vaak. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met een externe serviceprovider om onze webservices nog te verbeteren. Via deze cookies kunnen geen persoonsgegevens worden opgevraagd of verzameld. Het gebruik van dit type technologie beantwoordt aan de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en de huidige e-privacyverordening.

Veiligheid

Ferring N.V. hanteert een aantal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, bekendmaking, onvoorziene vernietiging of verlies. Zo zet Ferring N.V. zich waar nodig in voor het versleutelen, anonimiseren of pseudonimiseren van persoonsgegevens en worden persoonsgegevens veilig opgeslagen in een daarvoor bestemd systeem. We beperken de toegang tot deze informatie tot de Ferring N.V.-medewerkers die dit moeten weten. Wij informeren onze medewerkers over hun plicht om uw privacy te beschermen. Ons interne beleid en onze procedures zijn erop gericht om de bescherming van persoonsgegevens te prioriteren en bevorderen.

Hoewel onze maatregelen inzake gegevensbeveiliging voortdurend worden geëvalueerd en bijgewerkt, kan de veiligheid van gegevens die via internet worden overgedragen vanaf een computer of ander apparaat, niet worden gegarandeerd. Geen enkele beveiligingsstap biedt echter absolute bescherming. Daarom wordt u aangemoedigd stappen te ondernemen om uzelf online en tegen onrechtmatig gebruik van uw wachtwoorden en mobiele apparaten te beschermen, alsook om de geschikte firewall, antivirussoftware en antispyware te installeren ter bescherming van uw computer.

Een niet-limitatieve lijst van mogelijke data-incidenten kan bestaan uit:

 • een verloren/gestolen laptop;
 • een externe hacker;
 • een e-mail met per vergissing verzonden persoonsgegevens;
 • informatie die tijdens het transport verloren gegaan is;
 • documenten achtergelaten op een onbeveiligde locatie.

Als u een inbreuk op de beveiliging vermoedt of kwetsbaarheden ontdekt, is het essentieel om deze gegevensincidenten meteen te melden via het contactformulier voor betrokkenen (Data Subject Contact Form).

Kinderen

Ferring N.V. zet zich in om de privacy van kinderen te beschermen. Als persoonsgegevens betrekking hebben op betrokkenen die jonger zijn dan 18 jaar (of jonger indien voorzien door de geldende nationale wetgeving), moet hun wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Ferring N.V. levert alle beschikbare en redelijke inspanningen om te verifiëren dat in dergelijke gevallen de nodige toestemming verkregen is.

Wijzigingen

Wijzigingen in dit privacybeleid worden meteen op deze locatie bekendgemaakt. Controleer regelmatig de privacypagina om eventuele wijzigingen te bekijken en om op de hoogte te blijven van onze voortdurende inzet om het recht op privacy te respecteren en het hoogst mogelijke niveau van gegevensbescherming te bieden.

Uw rechten

Als en wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken, krijgt u als betrokkene specifieke rechten. Ferring N.V. past deze rechten toe in overeenstemming met de geldende Europese, nationale en lokale wetgeving op de gegevensbescherming.

 • Recht op inzage: U hebt het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben. U verstuurt uw schriftelijke aanvraag naar Ferring N.V., Capucienenlaan 93C, BE-9300 Aalst.
 • Recht op rectificatie: U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens gecorrigeerd worden als ze onjuist zijn. Ferring N.V. stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid te handhaven van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Als u toevoegingen of andere correcties wenst aan te brengen in de informatie die u hebt verzonden, verzendt u dit naar ons via het contactformulier voor betrokkenen (Data Subject Contact Form).
 • Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of om de verwerking van uw persoonsgegevens (voor e-mails van Ferring N.V.) te beperken. Laat het ons weten via het contactformulier voor betrokkenen (Data Subject Contact Form). Die rechten zijn echter beperkt en gelden alleen in bepaalde omstandigheden en als er geen vrijstellingen van toepassing zijn.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben, evenals het recht om te vragen dat deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen. Dat recht is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en geldt bijvoorbeeld niet als het om redenen van algemeen belang niet toegestaan is of technisch niet haalbaar is.
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als de gegevens worden verwerkt om redenen van algemeen belang, wetenschappelijke of statistische doeleinden, kunt u nog steeds bezwaar maken en moeten wij de rechtmatigheid van de gegevensverwerking aantonen.
 • U hebt het recht om contact op te nemen met of een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u een verzoek wenst in te dienen betreffende het recht van een betrokkene, gebruik dan het contactformulier voor betrokkenen (Data Subject Contact Form). Wij beantwoorden zo snel als mogelijk uw verzoek.

Contactinformatie

Bedankt voor uw bezoek aan de Ferring N.V.-website. Wij waarderen uw interesse en ideeën. Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit privacybeleid, of als u zich wenst uit te schrijven/af te melden, neem dan contact op met Ferring N.V. en zijn mailbox (service.juridique@ferring.com).

In het geval u wenst:

 • een gegevensincident of vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens te melden;
 • een verzoek in te dienen om uw rechten als betrokkene uit te oefenen;
 • contact op te nemen met de Global Data Protection Officer voor een algemene vraag.

verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier voor betrokkenen (Data Subject Contact Form).

U kunt ook een brief sturen naar een van de volgende adressen:

Ferring International Center S.A.
Global Data Protection Officer
Chemin De la Vergognausaz 50
CH-1162 Saint-Prex
Zwitserland

of:

Ferring International PharmaScience Center (IPC)
EU Representative GDPR
Amager Strandvej 405
DK-2770 Kastrup
Denemarken

Dit algemeen privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 februari 2022.